Studier


European Comparison of Public Research Systems (EUPSR)

Report from TSER Project No.SOE1-CT96-1036. This study compared the changing organisation and structure of public sector research (PSR) in 12 European countries, and developed a methodology to examine how national policies affect researchers at bench level. The project was led by Jacky Senker at SPRU.

Försök till typologi över offentliga forskningsfinansiärer

Detta paper är en kortversion och uppdatering av rapporten Forskningsstyrning och anslagspolitik (1997). Underlaget presenterades för Forskniungshandläggarnas förening med Olle Edqvist som kommentator.

Changing structure, organisation and nature of public sector research: the development of a reproducible method for the characterisation of a large set of research collectives

Rapport inom EU-projektet TSER SOE1-CT96-1036. Presenterar en metod för karakterisering av forskargrupper och genomför en empirisk undersökning av ett stort antal grupper inom genetik.

Universitetets kunskapsproduktion - en jämförande bibliometrisk analys

En jämförelse av publiceringar i östra och västra Sverige. Publicerad i boken Forskningspolitisk Inblick utg. av Linköpings universitet 1999.

Forskargruppernas villkor

Uppsats publicerad i boken Forskningspolitisk Inblick utg. av Linköpings universitet 1999. Detta är en studie av hur forskargruppernas finansiella villkor ser ut.

Forskningspolitik nedifrån och upp

Inledningskapitel till boken Forskningspolitisk Inblick utgiven av Linköpings universitet 1999.

Fusion as a large technical system: macro task report SERF

Rapport inom Euratoms program för socio-ekonomisk forskning. Arbetsgruppen för forskningspolitiska studier (LiU) hade ansvar för en av delstudierna. Se vidare rapporten The Global Scale of Fusion (2000-11-01).

Under Political Scrutiny - Swedish Building and Construction Research

The implications of proposed radical policy changes to building research in Sweden are examined by Ulf Sandström and Jan Eriksson. The historicalcontext of different funding mechanisms and political expectations provides a background to the current debate in Sweden over the future of the Swedish Building Research Council. The authors question the validity of the radical governmental reduction of R&D funding. Evidence suggests that collaborative funding would not maintain the current wide porfolio of R&D projects nor provide adequate knowledge production.

Sektorsforskningen och agencyproblemet

Ulf Sandström Detta paper utnyttjar principal-agent-teori för att analysera det forskningspolitiska spelet kring sektorsforskningen från 1970-talet fram till början av 1990-talet. I en senare version publicerad som Sister-rapport under rubriken Sektorsforskningsproblemet.

Östgötaregionens kompetensbas, betraktad utifrån scientometriska data

En studie av östgötaregionen med hjälp av bibliometriska uppgifter. Publicerad av Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.