Studier


Changing structure, organisation and nature of public sector research: the development of a reproducible method for the characterisation of a large set of research collectives

Rapport inom EU-projektet TSER SOE1-CT96-1036. Presenterar en metod för karakterisering av forskargrupper och genomför en empirisk undersökning av ett stort antal grupper inom genetik.

Universitetets kunskapsproduktion - en jämförande bibliometrisk analys

En jämförelse av publiceringar i östra och västra Sverige. Publicerad i boken Forskningspolitisk Inblick utg. av Linköpings universitet 1999.

Forskargruppernas villkor

Uppsats publicerad i boken Forskningspolitisk Inblick utg. av Linköpings universitet 1999. Detta är en studie av hur forskargruppernas finansiella villkor ser ut.

Forskningspolitik nedifrån och upp

Inledningskapitel till boken Forskningspolitisk Inblick utgiven av Linköpings universitet 1999.

Fusion as a large technical system: macro task report SERF

Rapport inom Euratoms program för socio-ekonomisk forskning. Arbetsgruppen för forskningspolitiska studier (LiU) hade ansvar för en av delstudierna. Se vidare rapporten The Global Scale of Fusion (2000-11-01).

Under Political Scrutiny - Swedish Building and Construction Research

The implications of proposed radical policy changes to building research in Sweden are examined by Ulf Sandström and Jan Eriksson. The historicalcontext of different funding mechanisms and political expectations provides a background to the current debate in Sweden over the future of the Swedish Building Research Council. The authors question the validity of the radical governmental reduction of R&D funding. Evidence suggests that collaborative funding would not maintain the current wide porfolio of R&D projects nor provide adequate knowledge production.

Sektorsforskningen och agencyproblemet

Ulf Sandström Detta paper utnyttjar principal-agent-teori för att analysera det forskningspolitiska spelet kring sektorsforskningen från 1970-talet fram till början av 1990-talet. I en senare version publicerad som Sister-rapport under rubriken Sektorsforskningsproblemet.

Östgötaregionens kompetensbas, betraktad utifrån scientometriska data

En studie av östgötaregionen med hjälp av bibliometriska uppgifter. Publicerad av Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.

Den BFR-stödda FoU-verksamhetens art och inriktning

Vi presenterar en undersökning av hela Byggforskningsrådets verksamhet: vilka typer av forskning, vilka tillämpningar och vilka ändamål ges stöd? I utredningen görs ett banbrytande försök att skilja mellan forskning och utvecklingsarbete och att beräkna hur mycket stöd som går till dessa varianter av FoU. Vi visar bl. a att samfinansieringen med näringslivet leder till en snedvridning mot utvecklingsarbete.

Forskningssyrning och anslagspolitik: studier i FoU-handläggning

En studie som undersöker hur forskningsfinansiärer arbetar och varför det blir som det blir. Ett viktigt avsnitt i denna rapport går igenom forskningsläget när det gäller styrning av forskning. Fortfarande läsvärt.