Studier


Historikernas ISI-publiceringar

Ulf Sandström Nr 2 i min serie Forskning om Forskning. Behandlar svenska historiker och deras publiceringar i internationella tidskrifter. Andelen svenska artiklar är låg och inte många av de drygt 400 forskarna är aktiva på den internationella publiceringsmarknaden. Men det växer snabbt; 200 procent sedan 2002.

Research Quality and Diversity of Funding

Artikel publicerad i Scientometrics 2009.

Meeting the micro-level challenges: bibliometrics at the individual level

paper to a forthcoming conference this summer of 2009

Nationella särdrag i nordisk publiceringsutveckling

Ulf Sandström Rapporten, som är nr 1 i serien Forskning om forskning, beskriver utvecklingen av publiceringar i fyra nordiska länder utifrån ett antal indikatorer. Norges utveckling är särskilt intressant och inbjuder till fördjupad analys. Vad förklarar den starka utvecklingen i Norge? Rapporten föreligger i ny version med ett litet antal korrigeringar och tillägg.

KTH RAE Bibliometric Report 2000-2006

This is the full bibliometric report from the 2008 KTH Research Assessment Exercise.

Synpunkter på publicerings- och citeringsindikatorn i regeringens föreslagna system

Ulf Sandström En skrivelse till Riksdagens Utbildningsutskott som behandlar publicerings- och citeringsindikatorn. Jag tar upp viktningen, beräkningen och därtill hörande frågeställningar. Visar att indikatorn använd på det sätt som regeringen föreslagit kommer att premiera hög grad av externa medel istället för att premiera kvalitet.

Combining Curriculum Vitae and Bibli-ometric Analysis: Mobility, Gender and Research Performance

Article accepted for publication in Research Evaluation.

Resurser for citeringar. (Högskoleverkets rapport 2008:18R)

Ulf Sandström, Erik Sandström Rapporten "Resurser för citeringar" är en uppföljning och vidareutveckling av den modell som presenterades i Resursutredningen (SOU 2007:81). Empiriskt gör vi jämförelser mellan svensk och norsk publiceringsmodell för resursbaserad omfördelning utifrån publikationsdatabaser vid sex svenska universitet och fyra norska. Utfallet säger att modellerna är lika bra på att beskriva publikationsverksamheten men den svenska modellen har också en komponent som saknas i den norska - citeringar. När det gäller utfallet mellan fakulteter förefaller den svenska modellen vara något bättre. Framförallt gynnas inte humaniora och samhällsvetenskap på det sätt som sker i den norska modellen och teknisk fakultet får en mer relevant representation.

Publiceringskulturer vid en svensk hum-sam fakultet

Ulf Sandstrom I rapporten demonstreras metoder för bibliometrisk analys av humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsmiljöer. Fyra undersökningar presenteras: 1) citeringsanalys baserad på Web of Science; 2) citeringsanalys baserad på Advanced Google Scholar; 3) analys utifrån den norska modellen baserad på universitetets egen publikationsdatabas och 4) analys baserad på alla publiceringar i Web of Science, ArtikelSök och Libris. Rapporten landar i en beskrivning av tre olika publiceringskulturer.

Persistent Nepotism in Peer Review

Artikel som publiceras i kommande nummer av Scientometrics.