Studier


KTH RAE Bibliometric Report 2000-2006

This is the full bibliometric report from the 2008 KTH Research Assessment Exercise.

Synpunkter på publicerings- och citeringsindikatorn i regeringens föreslagna system

Ulf Sandström En skrivelse till Riksdagens Utbildningsutskott som behandlar publicerings- och citeringsindikatorn. Jag tar upp viktningen, beräkningen och därtill hörande frågeställningar. Visar att indikatorn använd på det sätt som regeringen föreslagit kommer att premiera hög grad av externa medel istället för att premiera kvalitet.

Combining Curriculum Vitae and Bibli-ometric Analysis: Mobility, Gender and Research Performance

Article accepted for publication in Research Evaluation.

Resurser for citeringar. (Högskoleverkets rapport 2008:18R)

Ulf Sandström, Erik Sandström Rapporten "Resurser för citeringar" är en uppföljning och vidareutveckling av den modell som presenterades i Resursutredningen (SOU 2007:81). Empiriskt gör vi jämförelser mellan svensk och norsk publiceringsmodell för resursbaserad omfördelning utifrån publikationsdatabaser vid sex svenska universitet och fyra norska. Utfallet säger att modellerna är lika bra på att beskriva publikationsverksamheten men den svenska modellen har också en komponent som saknas i den norska - citeringar. När det gäller utfallet mellan fakulteter förefaller den svenska modellen vara något bättre. Framförallt gynnas inte humaniora och samhällsvetenskap på det sätt som sker i den norska modellen och teknisk fakultet får en mer relevant representation.

Publiceringskulturer vid en svensk hum-sam fakultet

Ulf Sandstrom I rapporten demonstreras metoder för bibliometrisk analys av humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsmiljöer. Fyra undersökningar presenteras: 1) citeringsanalys baserad på Web of Science; 2) citeringsanalys baserad på Advanced Google Scholar; 3) analys utifrån den norska modellen baserad på universitetets egen publikationsdatabas och 4) analys baserad på alla publiceringar i Web of Science, ArtikelSök och Libris. Rapporten landar i en beskrivning av tre olika publiceringskulturer.

Persistent Nepotism in Peer Review

Artikel som publiceras i kommande nummer av Scientometrics.

Utvärdering av bibliometriska indikatorer

Ulf Sandström En metodinriktad rapport som går igenom några problem och diskussionsfrågor kring våra vanligaste bibliometriska mått.

Malmö högskola 2000-2006: resultat från bibliometriska undersökningar

Ulf Sandström Denna rapport innehåller tre publiceringsundersökningar med fokus på Malmö högskola: en undersökning av internationella publiceringar i tidskrifter med refereeförfarande (Web of Science). Särskild analys görs av tidskrifts- och fältnormaliserad citeringsgrad, d v s artiklarnas citeringar jämförs med andra artiklar inom samma forskningsfält; vidare en undersökning av antalet publiceringar i nationella kanaler för publicering, svenska tidskrifter, böcker och rapporter (ArtikelSök och Librisdatabasen); och en undersökning av hur publiceringarna har uppmärksammats (Google Scholar).

Om konsten att fördela basmedel till universiteten

Ulf Sandström Uppsats i Expansion och kontraktion: utmaningar för högskolesystemet och utbildningsforskare. Vetenskapsrådets rapportserie 2007:9.

Public debate on globalization and research in the Nordic countries

Nordforsk har finansierat ett litet projekt om den forskningspolitiska debatten i Norden. H&auml;r avrapporteras en f&ouml;rstudie som fokuserar p&aring; globaliseringsfr&aring;gan i ett forskningspolitiskt perspektiv. Detta &auml;r en sammanfattning av de olika landstudierna. Artiklen har publicerats i <a href="http://www.nordforsk.org/news.cfm?id=708&amp;path=3">Nordforsk magasin</a> 10/2007, s. 11-13. Tyv&auml;rr m&aring;ste man best&auml;lla tidskriften f&ouml;r att ta del av denna artikel, men h&auml;r &auml;r den i sin originalversion.