Studier


Utvärdering av bibliometriska indikatorer

Ulf Sandström En metodinriktad rapport som går igenom några problem och diskussionsfrågor kring våra vanligaste bibliometriska mått.

Malmö högskola 2000-2006: resultat från bibliometriska undersökningar

Ulf Sandström Denna rapport innehåller tre publiceringsundersökningar med fokus på Malmö högskola: en undersökning av internationella publiceringar i tidskrifter med refereeförfarande (Web of Science). Särskild analys görs av tidskrifts- och fältnormaliserad citeringsgrad, d v s artiklarnas citeringar jämförs med andra artiklar inom samma forskningsfält; vidare en undersökning av antalet publiceringar i nationella kanaler för publicering, svenska tidskrifter, böcker och rapporter (ArtikelSök och Librisdatabasen); och en undersökning av hur publiceringarna har uppmärksammats (Google Scholar).

Om konsten att fördela basmedel till universiteten

Ulf Sandström Uppsats i Expansion och kontraktion: utmaningar för högskolesystemet och utbildningsforskare. Vetenskapsrådets rapportserie 2007:9.

Public debate on globalization and research in the Nordic countries

Nordforsk har finansierat ett litet projekt om den forskningspolitiska debatten i Norden. H&auml;r avrapporteras en f&ouml;rstudie som fokuserar p&aring; globaliseringsfr&aring;gan i ett forskningspolitiskt perspektiv. Detta &auml;r en sammanfattning av de olika landstudierna. Artiklen har publicerats i <a href="http://www.nordforsk.org/news.cfm?id=708&amp;path=3">Nordforsk magasin</a> 10/2007, s. 11-13. Tyv&auml;rr m&aring;ste man best&auml;lla tidskriften f&ouml;r att ta del av denna artikel, men h&auml;r &auml;r den i sin originalversion.

Modell for beräkning av direktanslag till svenska lärosaten baserad på forskningsproduktion och citeringsgrad

Ulf Sandström, Erik Sandström Bilaga 8 i Resursutredningens betänkande Resurser för kvalitet.

Skalproblemet

Ulf Sandström, Erik Sandström Många undrar om stora universitet med stora volymer av artiklar i ISI-databasen också har högre relativa citeringar. En viss effekt finns vilket framgår av denna rapport om skalfrågor i svenska publicerings- och citeringsdata. Fungerar som underlagsmaterial till vår kommande bilaga till RUT-utredningen.

Mobility, Gender and Research Quality: Combining Curriculum Vitae and Bibliometric Analysis

Ulf Sandstrom This paper demonstrates the benefits of combining curriculum vitae studies with advanced bibliometrics. Based on data from 326 CVs within one broad medical subject area we perform a cluster analysis of CV data. Data reduction produces four different groups of scientists: 1) mobile, 2) immobile, 3) excellent and 4) entrepreneurial. While it is clear that the most mobile and the least mobile researchers represent opposites also in citation performance we should acknowledge that for the large majority, with a low and medium mobility, there is no linear pattern of performance. The paper points at a double process where there are on the one hand selection processes at universities picking out ‘the winners’ and on the other hand self selection processes where researchers enhance their own performance by being mobile.

Utvärdering av forskningsprogram

Ulf Sandström Denna rapport är mitt sätt att beskriva hur utvärderingar av forskningsprogram bör göras. Det finns ett antal frågor som belyser hur forskningsprogrammet har utvecklats och jag försöker att motivera varje sådan fråga och ange metoder för hur dessa frågor bör besvaras. Rapporten har tillkommit inom ett projekt med finansiering från Formas.

A Metric for Academic Science applied to Australian universities 2001-2004

<p>In a series of papers, published during second half of the 1980s, the Budapest group (Braun, Gl&auml;nzel, Telcs and Schubert) proposed that bibliometric distributions are to be characterized as Waring distributions. We use their methodology in order to establish a reference value for academic production within macro classes. From this we develop a combined performance model for academic research and apply the model to Australian universities. This model take advantage of, first, field normalized publication rates (the productivity dimension) and, second, field normalized citation rates (the quality dimension). Based on ISI-data the performance of universities and research institutes is depicted in a more resource-efficient way than competing models. <br /> lt;/p>

Svensk statsvetenskap i bibliometrisk belysning

Ulf Sandström Denna artikel har skrivits för Statsvetenskaplig tidskrift och behandlar framförallt effekten av att arbeta med skilda metoder för publiceringsanalys. Dessutom ger uppsatsen en analys av statsvetarna vid svenska lärosäten och deras internationella publiceringar 198-2005 med ett citeringsfönster fram till maj 2007. Statsvetarna i Lund visar sig ha goda prestationer under den aktuella perioden.