Studier


Biliometric Analysis and Visualization of Cluster Universities 1998-2007

This report was presented to the Cluster consortia in early 2007.

Mälardalsregionen - forskningslandskap i förändring?

Denna studie från 2002 publicerades av Stockholms Läns Landstings Regionplane- och trafikkontor och var ett av jobben vi utförde vid SISTER. Rapporten behandlar de föråldrande villkoren för forskarutbildning och forskning i Mälardalsregionen. Publicerad som Promemoria nr 8/2002 från Regionplane- och trafikkontoret.

Byggforskningsrådets stöd till FoU utanför universitet och högskolor: En studie i anslagspolitik

Den här rapporten om Byggforskningsrådet gavs första gången ut 1997, och publiceras här i en lätt reviderad version. Ett viktigt bidrag i denna rapport är den analys av FoU-projektens ändamål som vi genomförde.

Arbetslivsinstitutets forskning 1998-2005

Denna rapport presenterar en bibliometrisk utvärdering av Arbetslivsinstitutet.

Arbetslivsinstitutets doktorander 1998-2006

En uppföljning av Arbetslivsinstitutets doktorander. Rapporten är finansierad av Arbetslivsinstitutet.

Should Arbetslivsinstitutet be closed? A Nordic Webometric Analysis

This is a webometric paper in progress. Our analysis shows that Arbetslivsinstitutet is richly connected and visible at the World Wide Web. 

Forskningsdebattens vad, vem, hur och varför

Ulf Sandstrom En kvatitativ och kvalitativ genomgång av pressdebatten om forskningspolitik. Uppsatsen behandlades på ett Sisterseminarium den 5 september och är utgiven som rapport i Sister-serien.

Bilaga till Forskningsdebattens vad, vem, hur och varför

Bilaga till ovanstående med uppgifter om artiklarnas författare och title.

Ekonomisk historia i bibliometrisk belysning

Går det avgränsa ekonomisk historia som ett ämne i Web of Science. Svårt. Detta är ett försök som bland att också innehåller en analys av vilka författare som varit mest nyttiga för nordiska ekonom-historiker. Myrdal förstås. Gunnar.